Przeczytaj dwa teksty i zdania 1-5 dopasuj do każdego

Pobierz

Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. W sklepie 16.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.Przeczytaj tekst.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Do każdego zdania dopasuj właściwą część tekstu.. Nie używaj korektora.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.4 Dopisz po 4-5 wyrazów, w których u jest: na początku, w środku, na końcu wyrazu.. Do każdego zdania dopasuj właściwą część tekstu.. Na lotnisku i na granicy 13.. Wpisz odpo-wiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Rozumienie ze słuchu Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. SCOTTISH CASTLES A. Eilean Donan is a 13th-century castle situated on a small islandPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Zadanie 2.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wybierz i zaznacz tylko jedną odpowiedź.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu..

Przeczytaj dwa teksty i zdania (1-5).

Uwaga: jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Samochody i policjanci 12.. Uzupełnij zdania czasownikami z końcówkami: -uję, -uje, -ują.. Nr zadania.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zdrowie: Słownik: · bleeding- krwawienie ·.Przeczytaj teksty o trzech szkockich zamkach (A-C) oraz zdania dotyczące tych zamków (9.1.-9.4.).. Jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Uwaga!. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. dopasuj właściwe pytanie (A-E).. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Jedno z wprowadzeń pasuje do dwóch zdań.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. W zadaniach 1.-5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Życie codzienne 17. dopasuj właściwe pytanie (a-E).. U szewca 6.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Dazu gibt esPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.. Uwaga!. Środki transportu 1.. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga: jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. 4.2.Przeczytaj tekst..

A.Przeczytaj teksty i dopasuj do każdego z ich zdania a-d.

Wpisz rozwiązania do tabeli.. The film's story line FILM REVIEW 3.1.Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C), oraz zdania ich dotyczące.. Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w celowniku i biernikuI.. 4.3.Przeczytaj trzy teksty (A-C) oraz zdania ich dotyczące (4.1.-4.4.).. Ułóż zdania, pamiętaj o odmianie formy mochte 3.. Do każdej wiadomości 2.1-2.4 dopasuj odpowiadające jej zdanie A-E.. Jedn ze zdań nie pasuje do żadnego tekstu.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Na poczcie 15.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Uwaga: dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. W poszukiwaniu pracy 18.. Uwaga!. właściwe zdanie (A -E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14 .1.5.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam sprawdzian 2016 szóstoklasisty.Przeczytaj tekst.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Język angielski - ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE - znajdziecie tutaj.. The best and weakest bits Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w mianowniku i bierniku 4..

Do każdej luki (1- 4) dopasuj .

Zdrowie 2.. Do każdej luki (1-5) dopasuj literę (A-F), którą oznaczono brakujące zdanie.Wypełnia komisja konkursowa.. Uwaga!. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. W restauracji 11.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. U zegarmistrza 9.. Przeczytaj teksty o kiełbaskach Curry (Currywurst) (A-F) i dopasuj do pytań (1-5) wpisując odpowiednią literę do tabelki.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Podkreśl wyrazy z ó niewymiennym i przepisz je w kolejności alfabetycznej.. dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E).. Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.1.4 Jessica is an animal.. Dopasuj do zdań właściwe zakończenia A,B lub C 2. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z podróżowaniem.. Frau Muller kauft ein T-Shirt fur ihre Tochter und ein Hemd .Przeczytaj trzy teksty o znanych ulicach w Stanach Zjednoczonych (A-C) oraz zdania 4.1.-4.4.. Uwaga: dwa zdania .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Możesz sko-rzystać ze słownika ortograficznego.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1..

Dwa teksty nie pasują do żadnego pytania.

Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). dopasuj właściwą część tekstu.. U krawca 8.. Uwaga!. Zadanie 2 (0-4) 2 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat UFO.. Uwaga!Przeczytaj tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.1.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Za Wami sprawdzian 2016.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz rozwiązania do tabeli.Przeczytaj trzy wprowadzenia do filmów dokumentalnych (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4.. Do każdego zdania (4.1.-4.4.). U fryzjera 10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt