Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli imiona bogów rzymskich

Pobierz

Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym .. Sformułuj trzy ogólne zasady obejmowania i piastowania urzędów w republice rzymskiej.. Stwórz.. Stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego, wybitny historyk.. angielski.. Pisz czytelnie.. Zaloguj.. Odszukaj w Słowniku Wyrazów Obcych wyrazy zaczynające się na podane w tabeli przedrostki i określ ich znaczenie.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Bogowie greccy i ich atrybuty Bogowie greccy i rzymscy odegrali bardzo ważną rolę w kulturze europejskiej, a ich legendy są znane na całym świecie i do dziś inspirują malarzy, poetów, pisarzy czy muzyków.. Zapisz nazwy prądów filozofii antycznej reprezentowanych przez te osoby i podaj ich najważniejsze założenia.. a) Afrodyta b) Ares c) Dionizos Zadanie 2. b) Wierzyli w wielu bogów.. Niewolnicy również nie mogli głośno wypowiadać imion swoich panów, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdował się nieznajomy.8.. Miejsce bitwy Rok Wódz grecki Wódz perski 490 r.p.n.e.. Więcej .. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.. Anubis, Isztar, Izyda, Marduk, Śiwa, Wisznu Babilonia Egipt Indie Zadanie 2.. B. Forum to plac, który by³ oœrodkiem ¿ycia w mieœcie rzymskim, pe³ni³ funkcje: polityczne, sakralne (religijne) oraz handlowe.Przyporządkuj poniżej wymienione imiona bogów miejscom narodzin ich kultu.. Stwórz konto.. domagał się lud rzymski od cesarzy..

Wpisz w odpowiednia miejsca imiona bogów rzymskich.

Blogi od użytkowników .Liwka03.. Uzupełnij tabelę o odpowiadających bogom greckim - bogów rzymskich (Jowisz, Junona, Minerwa, Neptun, Merkury, Mars, Wenus, Westa) i napisz, czym się oni zajmowali.. (2 pkt) Zapoznaj się z mapą i wykorzystując własną wiedzę, wykonaj polecenia.. (0-2) Uzupełnij tabelę - wpisz w odpowiednie miejsca nazwy miast opisanych w zacytowanych fragmentach kronik A-C oraz numery, którymi zaznaczono te miasta na mapie.Zadania maturalne z Historii Temat: Średniowiecze (część 1.). 19 grudnia 2020 10Spośród wymienionych postaci wybierz te, które związane są z historią Rzymu, następnie wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli: Oktawian, Horacy, Tales, Herkules, Justynian, Tacyt, Diogenes, Minerwa, Neptun, Dioklecjan, Aleksander Macedoński, Neron, Perykles, Homer, Demeter, Hera, Platon, Fidiasz, Poliklet 3.piorun → Zeus, Jowisz paw → Hera, Junona egida → Atena, Minerwa jabłko → Afrodyta, Wenus róg obfitości → Hades, Pluton trójząb → Posejdon, Neptun młot → Hefajstos, Wulkan miecz → Ares, Mars łuk → Artemida, Diana butelka wina → Dionizos, Bachus złote skrzydła → Eros, Amor słońce → Helios, Sol wiatr → Eos księżyc → Selene, Luna jabłko.Uzupełnij tabelę, wpisując imiona starożytnych bogów rzymskich, którzy byli odpowiednikami podanych bogów greckich..

Apollo (Febus)l. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli imiona bogów rzymskich.

Na podstawie: J.M.. a) Uznają tylko jednego Boga.. uczt rzymskich.. Salacja.. Wydarzenie historyczne legendarne A) pogryzienie księcia Popiela przez myszy .rodowód w Grecji.. Więcej.. Wypełnij tabelę.. Niektóre możesz wykorzystać kilka razy.. bogini mądrości, nauki, wojny sprawiedliwej i bóg sztuki lekarskiejEos - bogini jutrzenki Iris - bogini tęczy Eris - bogini niezgody Eros - bóg miłości Ejlejtyja - bogini rodzących kobiet Hermes - posłaniec bogów Nike - bogini zwycięstwa Temida - bogini sprawiedliwości Tyche - bogini szczęścia Tanatos - bóg śmierci Hekate - bogini mroku Pan - bóg pasterzy Asklepios - bóg medycyny Nemezis - bogini doliZ tego powodu nawet imiona bogów nie były wypowiadane na głos.. Następnie wykonaj polecenia A i B. Kapłani obawiali się, że wrogowie nie wykorzystają ich wiedzy i nie zwabią do siebie bogów.. pl-1.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Sprawdź w dostępn ych ci źródłach, czyje myśli zamieszczono poniżej.. Wskaż atrybuty poszczególnych bóstw.. Wpisz cyfry oznaczające te bóstwa we właściwe miejsca tabeli.. (1 pkt) Obejrzyj ilustrację przedstawiającą fragment greckiego malowidła wazowego z VII w. p.n.e. Przykład/y Znaczenie antro- antropologia nauka o człowieku ("antropos" +"logia") anty-astro-bio-demo-geo-gra-grafo-hiper-hipo-mega-mono-kilo-logi-foto-poli-tele-fone-filan-Sprawdzana czynność: UczeńW tabeli obok zdania dopisz: prawda lub fa³sz..

Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli podane niżej zdania.

Question from @kolorowa6 - Szkoła podstawowa - HistoriaNa podstawie informacji biograficznych dopisz imię i nazwisko postaci.. Opis bogini mi+ošci bóg mi*ošci bóg p*odnošci i dzikich si+ natury bogini ogniska domowego patron sztuki i poezji boski pos+aniec Bóg rzymski Opis najwyŽszy w+adca nieba i ziemi bóg šwiata podziemnego w}adca mórz bogini madrošci i wojny bóg wojny bóg ognia i wulkanówPostępuj według instrukcji w tabeli i wpisz odpowiednie imiona bogów i bogini z mitologii greckiej i rzymskiej.. +enryN 6LenNLewLF] Quo vadis MIĘDZY SACRUM A PROFANUM Bóg rzymski Opis najwyższy władcaZestawienie najważniejszych bogów w mitologii greckiej i ich odpowiedników w mitologii rzymskiej: mitologia rzymska.. (2 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując imiona postaci.. Odpowiedzi wybierz spośród:Wpisz w odpowiednie miejsce tabeli literę oznaczającą poprawny przekład.. e) Przepisy religijne są zapisane w świętej księdze - Biblii.Uzupełnij tabelkę wpisując w odpowiednie rubryki nazwy prowincji rzymskich w Europie (10 przykładów), w Azji (5 przykładów ) i w Afryce (5 przykładów).. Wpisz w odpowiednia miejsca imiona bogów rzymskich.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli imiona wszystkich wymienionych w .MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 4..

Wpisz odpowiedzi do tabeli.

(A-H) oznaczającą wydarzenie, które miało miejsce w wymienionym roku, oraz podaj imię (nazwisko) zwycięskiego wodza obok każdego wybranego wydarzenia.Wybierz z ramki imiona bogów greckich i rzymskich.. Roberts, Ilustrowana historia świata.. A) bóg mórz, rybaków B) bóg kupców, złodziei C) bóg wojny .. w odpowiednie miejsca w tabeli.. 1) Jowisz, 2) Atena, 3) Ozyrys, 4) Anubis, 5) Jahwe, 6) Dionizos, 7) Neptun Bogowie starożytnej Grecji Bogowie starożytnego Rzymu Zadania od 10. do 19. odnoszą się do zamieszczonego niżej tekstu, a także do całego9.. Rzymianie budowali znakomite drogi._____1.Wyjaśnij pojęcia: -mit, -heros -obol -Styks -Charon w domu : 2.. Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje, t. 1, Łódź 1986, s. 310.. Numer na mapie Nazwa terytorium Zadanie 6.. W Atenach, w czasach Peryklesa, wszyscy obywatele tej polis mogli g³ osowaæ osobiœcie, zatem by³a to demokracja bezpoœrednia.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Zarówno mitologia grecka, jak i mitologia rzymska tworzą niezwykły kod kultury, dzięki któremu ludzie mogą porozumiewać się ponad czasem, nierzadko omijając cenzurę .Uporządkuj we właściwej kolejności wydarzenia historyczne, wpisując w kwadraty cyfry od 1 do 6. bitwa Polski zakonem krzyżackim pod Grunwaldem - 1410 r. bitwa Greków z Persami pod Termopilami - 480 r. p.n.e.W tabeli wpisz numer terytorium i obok podaj nazwę tego terytorium.. Napisz czy to prawda czy fałsz.. 1.Najwyższy władca nieba i ziemi - 2.Bóg świata podziemnego - 3.Władca mórz - 4.Bogini mądrości i wojny - 5.Bóg wojny - 6.Bóg ognia i wulkanów - 7.Bogini miłości - 8.Bóg miłości - 9.Bóg płodności i dzikich sił natury - 10.Bogini ogniska domowego - 11.Patron sztuki i poezji .Uzupełnij tabelę, wpisując w wykropkowane miejsca imiona wymienionych w niej bogów, czczonych w starożytnej Grecji.. Piotr Ściegienny, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Szymon Konarski.. 1.Najwyższy władca nieba i ziemi - 2.Bóg świata podziemnego - 3.Władca mórz - 4.Bogini mądrości i wojny - 5.Bóg wojny - 6.Bóg ognia i wulkanów - 7.Bogini miłości - 8.Bóg miłości - 9.Bóg płodności i dzikich sił natury - 10.Bogini ogniska domowego - 11.Patron sztuki i poezji - 12.Boski posłaniec - 2Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli imiona bogów rzymskich.. Narysuj tabele, w której porównasz imiona bogów greckich i rzymskich, 3.Wypisz 5 zwrotów dot.. Zadanie 4.1.. Uzupełnij tabelę.. c) Cześć oddawali również swoim władcom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt